giovedì 5 maggio 2011

Vaco pazzo pe' Lavezzi


E Lavezzi... è nù gràndu iucatòr' ch'è Lavezzi... miéz' ò càmp' sàp' fà còs' é pàzz'... é shperànz' é ll'àti shquàdr' ha fàtt a piézz'... crésh la shperànz' délla ggènt'... che fìn aiér' nù t'név' niént...

Nessun commento:

Posta un commento